najebane ale damy - a thread

(aka edity rv z pifkiem, aka naudzi mi sie odc. 41 "w picsarcie")
wendy taka ładna mowi że zawsze jest dobra pora na żubracza
haha wendy tesknie...
z jedynym prawdziwym piwkiem
xdd mood
przepraszam nudzi mi sie.
she doesn't care....
tu dżoj nie wie czy wybrać kustosza tekilka czy żubra,,, ja bym wybrala kustosza
h e l p
dobra koniec end of thread.
You can follow @w3ncat.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: