Supporters had to ask the driver to slow down because detained activist Reina Mae Nasino's family was behind the vehicle carrying Baby River’s remains | @anjocalimario
Manila police in full force — all for the burial of a detained activist's 3-month-old baby | @anjocalimario
Reina Mae Nasino and Baby River — together for the last time | @anjocalimario
Nasino’s lawyers even begged jail officers to remove her handcuffs — but they refused.

From Atty. Kath Panguban’s Facebook page:

“Dear Mikmik,

Sorry ayaw nilang alisin pa rin ang posas ni mama. Nakiusap si Tita-Ninang pero di pa rin kami pinagbigyan” | @anjocalimario
Jail officers surround Nasino as she bids Baby River goodbye — for the last time | @anjocalimario
Nasino to Baby River: Pinagkaitan tayo na magkasama. Hindi ko nakita ang halakhak mo. Lalaya akong mas matatag. Hindi tayo dito nag-iisa. Panandalian ang pagdadalamhati natin. Babangon tayo. | @anjocalimario

📹: Atty. Sol Taule
You can follow @cnnphilippines.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: