Weet je , ik was gisteren acht aan het denken over de Oeigoeren moslims in China en wat er met hun gebeurd en alle tweets die ik erover zie - thread (beetje lang)
De meeste tweets die ik zie gaan over het ongeloof over wat er gebeurd en waarom de andere landen (voornamelijk de westerse wereld ) nog steeds geen actie hebben ondernomen om deze shit te stoppen? Waarom spreekt niemand hierover? Waarom wordt China niet ‘op de vingers getikt’
En de meeste spreken ook over dat dit al eens is gebeurd met de Joden in WOII en dat er toen een halt werd geroepen tot Hitler en de nazis en waarom dit nog eens gebeurd maar dan met moslims?
Maar wat ik dus aan het denken was en wat ik nog niet voorbij heb zien gaan is dat de andere landen in WOII Hitler pas stopten of wilden stoppen toen hun eigen hachje in gevaar kwam. De achtervolging van de Joden was al jaren aan de gang voordat de rest actie ondernam -
Om Hitler te stoppen. En weten Julie waarom? Het boeit de mensen in macht alleen wat er gebeurd als zijzelf bedreigt worden. Pas toen Hitler zijn grondgebied wilde vergroten en de andere landen ‘in gevaar’ waren hebben ze actie ondernomen.
Niet omdat ze het zo erg vonden met wat er met de Joden gebeurde in Auschwits en Dachau en wherever. Maar omdat ze er oké mee waren zolang er geen risico was dat het met hun ging gebeuren.
Dus al de mensen die oproepen tot de politici of de ambassade of whatever om iets te doen tegen die kampen. Het boeit hun niet. Zij zijn geen Oeigoerse moslims dus zij zijn niet in gevaar dus waarom zouden ze er iets aan willen doen?
China wil haar grondgebied niet vergroten en de westerse wereld binnenvallen dus waarom zouden ze iets zeggen tegen hun of proberen stoppen?? Zolang zijzelf(de landen/mensen in macht,..) niet bedreigd worden door deze acties gaan ze geen verandering eisen. (End thread I think).
You can follow @lilcurlyminaa.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: