Hindi ko na kailangang subukan, hindi alam kung bakit Ang nakikita ko lang ay ginagawang baliw sila Ang aking hitsura, ang aking estilo, ang aking swagger

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Oh, wala akong ginagawa, mahalin ko lang ang aking sarili Bigyan lamang ng isang sulyap sa isang kaswal na diskarte Hoy babae! Paano mo ginagawa?

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
(Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako) Ano ang aking katawan? (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako) Mula sa kapanganakan hanggang sa magpakailanman
#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official
#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magpapakita lang ako Bigyan ng sulyap Manatiling huminga (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magsuot ng kaunting ngiti Gumalaw nang kaunti Wala nang nagawa (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Hindi alam kung pag-ibig o hindi Napakaraming tukso araw-araw Ang babaeng ito, ang babaeng iyon, buong araw

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Oh, mas mahusay na gawin ang aking isip sa isa lamang Iyon ang gusto kong gawin Ngunit hindi sila papayag

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Mga batang babae Batang babae na mahal nila ako) Ano ang aking katawan? (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako) Mula sa kapanganakan hanggang sa magpakailanman
#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magpapakita lang ako Bigyan ng sulyap Manatiling huminga (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magsuot ng kaunting ngiti Gumalaw nang kaunti Wala nang nagawa (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Hindi ako pinalaki, sa kasamaang palad Hindi lang ito kanta, kunin ang aking salita para dito Huwag magbigay ng iuwi sa ibang bagay Pakinggan mo ako
#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official
#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Hindi mo alam kung maiintindihan mo Ngunit tulad ng kumain ako ng isang pang-akit Hinila ng aking katawan ang mga batang babae sa akin

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official
#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Wala akong magagawa Kaya maraming beses na sa isang solong araw Sobrang sikat ako

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official
#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Bata man o matanda Inagaw nila ako at sinabing maglaro Kilala man nila ako o hindi Sinasabi nila na "Whatcha doin '? Magkaroon ng usapan ”

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Sana magkaroon ako ng kambal Siguro clone ang aking sarili tulad ng Matrix Ako lang ang isa, ngunit mataas ang hiniling Ang bawat babae ay nais ng isang piraso sa akin

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magpapakita lang ako Bigyan ng sulyap Manatiling huminga (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
Magsuot ng kaunting ngiti Gumalaw nang kaunti Wala nang nagawa (Mga batang babae na batang babae na mahal nila ako)

#AhgaseGames #TEAM_NBTM #GOT7 #갓세븐 @GOT7Official

#BigoteCultLangMALAKAS
#BigoteCultWorldDomination
You can follow @blissfulwang.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: