Jaehyun as University Boys ni gwyomi
Jaehyun as Kalix Jace Martinez

Fotah your honor akin ka nalang po
Jaehyun as Akihiro Leonel Juarez

Potchi ka yes captain let’s reach for the skies
Jaehyun as Sebastian Vincent Camero

hatdog ka let’s go bb ko cameROAR ako na ang elyse mo attitude man pero hindi ako eelyse sa tabi mo
Jaehyun as Clyden Ramirez

Aray doc ang saquet dito sa may puso ko parang kailangan ko ng iyong pagmamahal ksjsksj
Ctto sa owner ng pics hehe sorna while reading university series siya lang naiimagine ko huhu
You can follow @taegyupsal.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: