jojowain o tro-tropahin?

— a markjin au 🌺
- hola ito na naman ako with a markjin au
- irregular updates
- tagalog au
- fluff?????????????? ewan ko 😆
- qrts only (plz)
- happy reading 😁
🌺 main 🌺

Mark Tuan — member ng rap trio named ATK, mahal na mahal yung fans kaya sabi niya hindi na niya kailangan ng jowa (weh)

Park Jinyoung — all-rounder 'to si beshie, iba talaga pag talented. Musical actor sa umaga, soundcloud singer o dance teacher o composer sa gabi.
001

Introducing Youtuber Jaebeom!
- Jinyoung's bff
- akala ng viewers magjowa sila kasi super close nila
- does Youtube as a hobby
- under same agency talaga sila ni Jinyoung
002

Introducing the other members ATK, Jackson and Bambam.
003

Choi Youngjae — manager ng ATK, pinagmulan ng lahat (hahahahaha)
004
005
006

ATK's private accounts!
007
008
009
010
You can follow @btobahjussi.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: