1/5 «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη.
Πρέπει να είναι σεβαστή & να προστατεύεται»

Άρθρο 1 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ .
#Μένουμεσπίτι αλλά δεν ξεχνάμε τους συνανθρώπους μας.

Γιατί στα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ 🇪🇺 δε γίνεται #lockdown

#strongertogether
2/5 Απαγόρευση βασανιστηρίων & απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης

Άρθρο 4 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#ΜένουμεΣπίτι αλλά δε μένουμε απαθείς

Γιατί στα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ 🇪🇺 δε γίνεται #lockdown

#strongertogether #ευρωπαίοιεναντίονcovid19
3/5 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία & φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους
Άρθρο 24 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ

#Μένουμεσπίτι & φροντίζουμε για την ασφάλεια των παιδιών

Γιατί στα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ 🇪🇺 δε γίνεται #lockdown

#strongertogether
4/5 Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική & διανοητική του ακεραιότητα.

Άρθρο 3 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ

#ΜένουμεΣπίτι ίσως δε σημαίνει για όλους #ΕίμαστεΑσφαλείς

Όμως στα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ 🇪🇺 δε γίνεται #lockdown

#EuropeansAgainstCovid19 #EUSolidarity
5/5 Με τα άρθρα 25 & 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η ΕΕ αναγνωρίζει & προστατεύει τα δικαιώματα ηλικιωμένων & ατόμων με αναπηρία.

#ΜένουμεΣπίτι με αξιοπρέπεια. Γιατί στα Θεμελιώδη Δικαιώματα της ΕΕ 🇪🇺 δε γίνεται #lockdown

#strongertogether #ευρωπαίοιεναντίονcovid19 💪💪
You can follow @EEAthina.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: