Seramai 8 pakar perubatan dari Republik Rakyat #China (PRC) berada di negara ini bagi berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam menangani penularan jangkitan #COVID19.

Pasukan Pakar #COVID19 itu berada di Malaysia sehingga 2 Mei untuk berkongsi aspek klinikal, rawatan
dan amalan baik dalam menanggani penularan penyakit pandemik itu berdasarkan pengalaman negara mereka.

Pasukan berkenaan terdiri drpd pakar pelbagai bidang seperti penyakit berjangkit respiratori, penjagaan insentif, mikrobiologi, virologi,
jangkitan dalam hospital (nosokomial) dan perubatan tradisional Cina.

Ini merupakan peluang terbaik untuk KKM mempelajari strategi dan pengalaman PRC menangani wabak om#COVID19 yang kini telah menjangkiti lebh 2 juta orang di seluruh dunia.

#StrongerTogether
#KitaMestiMenang
You can follow @KKMPutrajaya.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: