1) Karamihan talaga hindi marunong tumanggap ng pagkakamali at katotohanan na hindi nila alam ang lahat ng bagay.
2) Adults/Kids, ang paraan ng pagpaparating ng mensahe ay magkasing halaga ng mismong mensahe.

(Nakuha ko lang sa fb yung picture, ctto)
: *facts*facts*facts*facts*

(tapos kapag napikon ka na sa stupid mf mong kausap)

: oh talaga lolo mo panot! Buti di kita naging teacher
Objective > Subjective
Kung valid ang argument mo, ieducate mo kausap mo. Di kailangan iinvalidate buong pagkatao niya para lang maprove mo sa sarili mong nagamit ng tama ang boses mo.
Lol talking to myself. This thread is for me. Malapit nako makisali sa online rambulan hahahaha das y I need serious talks with myself. I'm weird. Bye.
You can follow @JNPRvdl.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: