Hindi porket mahal na mahal ka, ite-take advantage mo na.

a thread;
Hindi porket mahal ka nung isang tao, gagamitin mo yung feelings niya against himself/herself.
Hindi porket marupok at tanga sa'yo yung isang tao, pwede mo ng gawing pampalipas oras at kausapin lang kailan mo gusto.
Hindi porket mahina yung isang tao pagdating sa'yo, sasamantalahin mo na.
Hindi porket hindi niya kayang tiisin ka, aabusuhin mo na.
Hindi porket takot na takot siyang mawala ka, ganun na lang yung pagtrato mo sa kaniya.
Okay lang naman kasing hindi mo ma-giveback sa taong 'yun yung binibigay niya sa'yo pero sana naman, huwag mo gamitin 'yun para sa sariling mong kapakanan.
Sabi nga nila:

"huwag mo gamitin yung isang tao para sa sarili mong pakinabang."

HUWAG KANG SELFISH.
You can follow @delcarmen_jorel.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: